Kabinka jede rychlostí kolem 40 km/h.

Kabinka jede rychlostí kolem 40 km/h.

Kabinka jede rychlostí kolem 40 km/h.